Algemene Ledenvergadering ’23

Hierbij nodigt het algemeen bestuur je uit voor het bijwonen van de 91e Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering houden wij op vrijdag 24 november 2023 in de kantine van sportpark Schansheide. De vergadering start om 20:00 uur.

 AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 december 2022 *
3. Financieel jaarverslag over het seizoen 2022 – 2023;
4. Begroting voor het seizoen 2023 – 2024
5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming kascommissie voor het seizoen 2023 – 2024
7. Contributievoorstel 2024 – 2025
8. Bestuursverkiezing

 (Periodiek) aftredend en herkiesbaar:
➢ Algemeen secretaris – Niels Vervoort;
➢ Voorzitter PR commissie – Jordy Goertz

(Periodiek) aftredend en niet herkiesbaar:
➢ Penningmeester – Lei Verstraelen;
➢ Voorzitter horeca commissie – Roy van Oirschot;
➢ Voorzitter Korfbal – Remco de Groot;
➢ Voorzitter DWC – Michiel Dijs;

Verkiesbaar:
➢ Voorzitter horeca commissie – Elian van Ewijk;
➢ Voorzitter afdeling Korfbal – Marc Brans;
➢ Voorzitter DWC – Jeroen Hendrix;

Door de leden kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering kandidaten worden ingediend bij de algemeen voorzitter. Deze schriftelijke kandidaatstellingen moeten zijn voorzien van de handtekeningen van tenminste drie andere leden.

 9. Voorstel instemming fusie HBSV/Volharding
10. Stand van zaken nieuwe accommodatie
11. Afdelingen & Commissies
12. Huldiging jubilarissen
13. Benoeming Leden van Verdienste
14. Rondvraag
15. Sluiting